Don Boskov center Celje

PUM-O

V Sloveniji se je z namenom zmanjševanja socialne izključenosti najbolj ogrožene skupine mladih šolskih osipnikov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja razvil javnoveljavni program neformalnega izobraževanja odraslih, Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM). Delovanje in proučevanje programa PUM nam je v petnajstih letih izostrilo sliko o potrebah populacije, ki se vanj vključuje, hkrati pa je pokazalo tudi na pomanjkljivosti programa in nove potrebe mladih, predvsem pa nove priložnosti za razvoj in dopolnitev programa.

Na podlagi izkušenj programa PUM in ob upoštevanju novih družbenih okoliščin smo razvili nov program neformalnega izobraževanja, Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Ta je nastal na pobudo Sektorja za vseživljenjsko učenje Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Program upošteva izhodišča Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je umeščen v 9. prednostno os “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” v sklopu drugega specifičnega cilja “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Namenjen je ranljivi skupini mlajših odraslih, ki zgodaj opustijo šolanje ali pa si niso pridobili ustrezne izobrazbe, ki bi jim omogočala zaposlitev, in jim zaradi tega preti dolgotrajna brezposelnost. Nastal je kot nadgradnja javnoveljavnega programa izobraževanja odraslih Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM (Uradni list RS št. 403-24\99 z dne 19. 7. 1999).

PUM-o sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.

Poglej si opis programa.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: eu-skladi.si.